INFORMACE K ZÁJEZDU

 

(podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona

 

Soubor služeb cestovního ruchu, které Vám nabízíme, představuje zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici EU 2015/2302. Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů EU týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář Alka-Tour Brno, spol. s r.o., se sídlem Masarykova 31, 602 00 Brno, IČO 60737352, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Brně, spisová značka oddíl C, vložka 17973 ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

Cestovní kancelář Alka-Tour Brno, spol. s r.o. má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky a bankovní záruky), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

Základní práva zákazníka dle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

– Před uzavřením Smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.

– Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve Smlouvě o zájezdu.

– Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy. K dispozici mu je i telefonní číslo +420 602 535189, kde se může spojit s cestovní kanceláří, která zprostředkovala prodej zájezdu.

– Zákazník může s přiměřeným předstihem, avšak při dodržení podmínek uvedených ve VSP, postoupit Smlouvu o zájezdu na jinou osobu.

- Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8% ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.

– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.

- Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.

– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).

Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).

- Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodného náhradní řešení.

- V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.

- Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.

- Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář Alka-Tour Brno, spol. s r.o., si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČ: 49240480, www.uniqa.cz, zastoupené společností FIDUCIA, s.r.o., Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4, IČ: 27082121, www.fiducia.cz, kontaktní údaje: FIDUCIA, s.r.o., Národní třída 10, 110 00 Praha 1, tel.: +420 272 101 020, e-mail: fiducia@fiducia.cz. Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.