VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Alka-Tour  Brno, spol. s r.o. (dále jen „CK“) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané písemné smlouvy o zájezdu uzavřené dle občanského zákoníku 89/2012 Sb., potvrzené CK, (příp. jejím zplnomocněným prodejcem). Předáním vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné obchodní podmínky CK  uznává a souhlasí s nimi. Potvrzením smlouvy o zájezdu se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. CK si vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V takovémto případě, kdy údaje na přihlášce a v katalogu  se odlišují, jsou závazné údaje, uvedené na smlouvě o zájezdu. Zákazník uděluje souhlas CK se zpracováním svých osobních údajů za účelem nabídky služeb cestovního ruchu poskytovaných nebo zprostředkovaných CK.

Platební podmínky

CK je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50% z celkové ceny (včetně fakultativních služeb), doplatek celkové ceny zákazník uhradí nejpozději 30 dnů před realizací zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před realizací zájezdu zákazník uhradí 100% celkové ceny. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník.

Cena zájezdu

CK je oprávněna nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení:

a) ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot

b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu

c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%.

Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy.

Práva a povinnosti cestovní kanceláře

Pořadatel doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu, anebo v katalogu, který zákazníkovi předal.

Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

Právo písemně oznámit CK, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s cestovní smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Toto oznámení zákazník doručí CK nejpozději 7 dnů před odjezdem. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů, které CK vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka.

K základním povinnostem zákazníka patří:

a)  zaplatit cenu zájezdu v souladu s platebními podmínkami a prokázat to dokladem o zaplacení; neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve stanoveném termínu, má CK právo jeho účast stornovat a účtovat odpovídající stornopoplatek

b)  dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů

c)  při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí, cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují,  respektive které budou projíždět a potřebná víza si obstarat sami

d) řídit se pokyny technického průvodce zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu zájezdu je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb

e) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu

f)  uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy

Zpracování osobních údajů zákazníků

1. Zákazník bere na vědomí, že CK zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne CK v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu či jiné smlouvě mezi zákazníkem a CK, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které CK shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a  kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním.

2. Pokud zákazník sdělí CK informace týkající se jeho zdravotního stavu, bere na vědomí a uzavřením smlouvy s CK výslovně souhlasí s tím, že CK bude takové citlivé osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto článkem k účelům

podle odst. 6 písm. a) a b).

3. CK při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků.

4. Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout CK své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu či jiná smlouva uzavřená mezi zákazníkem a CK.

5. CK bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

6. Osobní údaje zákazníka bude CK zpracovávat pouze k následujícím účelům:

a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

b) ochrana práv a právem chráněných zájmů CK, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků CK na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

c) dodržení právní povinnosti CK stanovené obecně závazným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

(např. povinnost CK uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty);

d) marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu CK.

7. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.

a) k účelu podle čl. 6 odst. a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK;

b) k účelu podle čl. 6 odst. b) budou osobní údaje zpracovávány do konce 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků z příslušné smlouvy; a pokud zákazník v uvedené době zahájí proti CK soudní, správní či jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;

c) k účelu podle čl. 6 odst. c) budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti CK;

d) k účelu podle čl. 6 odst. d) budou osobní údaje zpracovávány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

8. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku, ve kterém uplynula doba zpracování podle článku 7, budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

9. Za účelem uvedeným v čl. 6 odst. a) bude CK v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám,

které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující kategorie příjemců:

a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován;

b) poskytovatel služeb letecké přepravy;

c) pojišťovna spolupracující s CK, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní pojištění;

d) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza;

e) poskytovatel dalších služeb, které si zákazník objednal (např. pronájem aut, rezervace parkování).

10. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým CK uzavřel smlouvu

o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby odlišné od zaměstnanců CK, které zákazníkům poskytují delegátský servis, a obchodní zástupce CK.

11. Zákazník bere na vědomí, že CK může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či

policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12. Při zpracování osobních údajů podle č. 9. a 10. bude docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí, ve kterých si zákazník objednal ubytování či poskytnutí jiné služby. CK vyvine maximální úsilí, aby bylo zajištěno bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání do třetí země. Zákazník nicméně bere na vědomí, že pokud si objedná zájezd, pobyt či jiné služby cestovního ruchu v zemi mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, ve vztahu ke které neexistuje rozhodnutí Evropské komise podle čl. 45 odst. 3 GDPR, budou jeho osobní údaje předány do dané třetí země příslušnému správci podle čl. 13.9 těchto podmínek. Uzavřením smlouvy s CK zákazník výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje budou do dané třetí země předány i v případě, že nejsou poskytovány vhodné záruky podle čl. 46 GDPR, a nelze tedy zaručit řádnou a odpovídající ochranu předávaných osobních údajů.

13. Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od CK přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu: info@alkatour.cz nebo na tel. 602 535 189.

14. Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na CK s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, CK neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

15. Objednávkou zájezdu a případně uzavřením smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout CK její osobní údaje a že tato osoba byla seznámena s informacemi o zpracování jejích osobních údajů podle tohoto článku 13.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany cestovní kanceláře

CK je oprávněná zrušit zájezd nejpozději 20 dnů před realizací zájezdu. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu 30 účastníků, o zrušení zájezdu je CK povinna zákazníka informovat nejpozději 5 dnů před odjezdem. Při menším počtu účastníků může být doprava realizována mikrobusem, minibusem nebo pravidelnou autobusovou dopravou. Zájezd doprovází technický průvodce.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy o zájezdu. Toto odstoupení je písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno cestovní kanceláři. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK následující stornopoplatky:

-          při stornování v období do 61 dnů před začátkem zájezdu:          10 % z celkové ceny zájezdu a skutečně vzniklé náklady CK

-          při stornování v období od 60 do 30 dnů před začátkem zájezdu: 30 % celkové ceny zájezdu

-          při stornování v období od 29 do 8 dnů před začátkem zájezdu:   80 % celkové ceny zájezdu

-          při stornování v období 7 dnů a méně před začátkem zájezdu:   100 % celkové ceny zájezdu

Pokud se zákazník nedostaví na zájezd nebo zmešká odjezd nebo je ze zájezdu vyloučen, má CK nárok na  úhradu plné ceny zájezdu. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

Reklamace, odpovědnost za škody

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace zákazník uplatňuje u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k  nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, jinak právo zaniká. Při výskytu závad v plnění zákazník společně působí tak, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník by měl veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku technickému průvodci CK tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíše technický průvodce CK se zákazníkem reklamační protokol. Zákazník poskytuje součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel. CK neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u technického průvodce, hotelu či jiné organizace. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Přeruší-li CK zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení  spotřebitelského sporu.

Kontaktní údaje:  Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz

Pojištění - Povinné smluvní pojištění CK.

CK uzavřela s pojišťovnou Uniqa pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

a)  neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu

b)  nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil

c)  nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části

CK je povinna předat zákazníkovi současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

Cestovní pojištění zákazníka. V ceně zájezdů není obsaženo pojištění. CK doporučuje zákazníkům uzavřít cestovní pojištění, které může pokrývat tato rizika (zdravotní, úrazové, zavazadla, odpovědnost za škodu a  storno zájezdu z důvodu nemoci).

Závěrečná ustanovení. Tyto Všeobecné podmínky vstoupily v platnost dne 25.5.2018, tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi zákazníkem a CK Alka –Tour Brno, s.r.o. zastoupená ing. Karlem Sedlákem a vztahují se na zájezdy  CK Alka-Tour Brno, s r.o., s sídlem 602 00 Brno, Masarykova 31, , K.O.S. Brno, oddíl C, vložka 17973 ze dne 17.2.1995, IČ 60737352, DIČ CZ60737352, provozovna 628 00 Brno, Goldova 5.

Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.                     

PODPIS KLIENTA: