CESTOVNÍ KANCELÁŘ   Alka Tour

Masarykova 31, 602 00 Brno, provozovna Goldova 5, 628 00 Brno-Líšeň, tel. 602 535 189

info@alkatour.cz   www.alkatour.cz   www.autopujcovna.as

 

4denní zájezd za uměleckými památkami Rakouska

2019: 1.5.-4.5.(St-So)                                      CENA: 4.800 Kč

 

Středa 1. května (Odjezd z Brna v 7:00)

Herzogenburg augustiniánský klášter založený počátkem 12. st. na soutoku Trainu a Dunaje byl r. 1244 přesunut kvůli častým záplavám do Herzogenburgu, kde se brzy stal důležitým duchovním a kulturním centrem. V baroku byl přestavěn trojicí významných rakouských architektů – J. Prandtauerem, Fischerem z Erlachu a J. Mungenastem. V klášteře se nacházejí nejvýznamnější umělecké sbírky Dolního Rakouska, které obsahují pozdně gotická díla podunajské školy-deskové malby, sochy a vitraje, barokní galerii, klášterní knihovnu s rukopisy a prvotisky, kabinet rarit a sbírku středověkých mincí. Součástí prohlídky je kolegiální kostel sv. Jana a Štěpána, který patří k nejvýznamnějším stavbám rakouského pozdního baroka. Interiér zdobí fresky D. Grana a B. Altomonteho a oltářní obrazy M. Kremserschmidta

Enns – město, které vzniklo v místech římské hraniční pevnosti, která se kolem r. 180 stala hlavním stanem II. římské legie. V sousedním civilním městě Lauriacum zemřel r. 304 mučednickou smrtí sv. Florián. Na předměstí Lorch je gotická bazilika sv. Vavřince, postavená nad pozůstatky římského města a raně křesťanského kostela, vedle karner z r. 1507.  Pozdně gotický kostel P. Marie se zbytky kostela ze 13. st. má zajímavý portál a křížovou chodbu.

St. Florian – augustiniánský klášter postavený kolem r. 1071 u hrobu sv. Floriana se ve středověku stal významným centrem vzdělanosti. Koncem 17. st. došlo k jeho velkolepé přestavbě podle plánu Carla Carloneho, který je také autorem plánu konventního kostela.  Klášterní knihovna má více než 130 000 svazků, mnoho rukopisů a prvotisků, mramorový sál vyzdobil freskami B. Altomonte, obrazová galerie vlastní m. j. 14 deskových obrazů A. Altdorfera. Do císařských apartmá se vchází okázalým čestným schodištěm.                         

Linec – ubytování v hotelu, individuálně prohlídka města.

Čtvrtek 2. května

Linec – půldenní prohlídka hlavního města Horního Rakouska, na jehož území stál už ve 2. st. po Kr. opevněný římský tábor Lentia. Jméno Linza se poprvé písemně připomíná koncem 8. st. K největšímu rozkvětu města došlo v 15. st., kdy vzniklo mohutné městské opevnění a most přes Dunaj, což prospělo rozvoji řemesel, a především prosperujícímu obchodu. V 16. st. se Linec stal městem luteránů, v r. 1626 se ho citelně dotkly události selské války. Během napoleonských válek bylo město 7 let obsazeno Francouzi. Hlavní náměstí s barokním sloupem Nejsv. Trojice je považováno za jedno z nejkrásnějších v Rakousku. Dominují mu věže tzv. Starého dómu – jezuitského kostela ze 17. st., postaveného podle plánu P. F. Carloneho v typickém jezuitském stylu. Radnice z poč. 16. st. má současnou fasádu z 18. st. Původně gotický Farní kostel byl v pol. 17. st. barokizován. V interiéru je zajímavá kaple sv. Jana Nepomuckého, v chóru epitaf císaře Fridricha III., jehož srdce je zde pohřbeno. Minoritský kostel a klášter byl postaven kol. r. 1758 a vyniká bohatou štukovou výzdobou. Obrazy na bočních oltářích jsou od J. M. Kremserschmidta. Sousední Zemský dům s cenným, erby zdobeným portálem má arkádové nádvoří s renesanční bronzovou kašnou. V obnovených prostorách Zámku, který r. 1800 vyhořel, je muzeum s velkými sbírkami vykopávek, sbírkou zbraní, hudebních nástrojů a lidového umění. Díla moderního umění (Kubín, Klimt, Kokoschka, Egger ad.) jsou umístěna v Nové galerii. Mimořádnou architektonickou památkou je Kostel sv. Martina, který je jedním z nejstarších v celém Rakousku. Byl založen r. 799 a je typickou ukázkou karolinské architektury. V interiéru je freska z r. 1440, náhrobky ze 3. st. a dřevěná plastika z 15. st.

Rainbach im Mühlkreis město na staré cestě mezi Dunajem a Vltavou. Dominantou města je pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie s nejstarší žebrovou klenbou v regionu. Jeho počátky spadají do 30. let 14. st. Husité ho částečně zničili, jak ukazují stopy na cihlovém zdivu. V poslední třetině 15. st. byl kostel přestavěn a rozšířen, vznikla i západní věž s velkým zvonem z r. 1498. Za stavitele této pozdně gotické dvoulodní stavby je považován Mathes Klayndl z Freistadtu. Sakristie a bývalá kostnice jsou z r. 1506. V letech 1969–1970 byl kostel rozšířen směrem na sever a tím se původní dvoulodí stalo presbytářem a staré kněžiště křestní kaplí.

místní část Kerschbaum – obec, jíž procházela koněspřežná dráha z Lince do Českých Budějovic (1832–1872), první veřejná železnice na evropském kontinentě. Nádražní budova byla postavena v letech 1837–1838 a dnes se v ní nachází museum koněspřežky se stálou expozicí, nabízející zajímavé exponáty. Na 500 m dlouhé rekonstruované koleji se konají nostalgické jízdy v historických vozech.

 

Freistadt středověké město založené ve 13. st. s dochovaným opevněním a branami, se středověkými, renesančními a barokními domy. Pětilodní kostel sv. Kateřiny z 15. st. se zbytky středověkých fresek je v Rakousku zcela ojedinělým typem středověké stavby. Kroužená síťová klenba presbytáře je velkolepým dílem freistadtského mistra Hanse Klayndla, který je také autorem křestní kaple s pozdně gotickou křtitelnicí. Vyřezávaný pozdně gotický oltář Čtrnácti pomocníků v nouzi je z r. 1510. Původně špitální kostel Panny Matrie zničený husity je z pol. 14. st. V interiéru se nachází pozdně gotický Lux perpetua (věčné světlo). Nejstarším svatyní města je kostel sv. Jana Křtitele, který v románské době sloužil jako baptisterium.                                    

Ubytování v hotelu

Pátek 3. května

St. Oswald bei Freistadt – pozdně gotický kostel sv. Oswalda pochází z 3. čtvrtiny 15. st. Na vnějších stěnách chóru a hlavní lodi jsou vidět kamenné kvádry z předchozí románské stavby ze 13. st. Gotický chór s hvězdicovou klenbou z r. 1450 je dílem mistra Stephana Klayndla. R. 1520 vznikla pozdně gotická loď zaklenutá, stejně jako severní boční loď, síťovou žebrovou klenbou. V interiéru je pozoruhodná socha sv. Oswalda, která byla původně ve střední části zničeného křídlového oltáře.

Königswiesen – jedním z největších zážitků na gotické cestě Horním Rakouskem je pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, který vznikl v několika stavebních etapách na románském základě z pol. 12. st. Věž pochází z 2. pol. 13. st., kněžiště z poslední čtvrtiny 14. st. Svou krouženou síťovou klenbou z r. 1520, která má 480 polí, patří k nejvýznamnějším pozdně gotickým stavbám v Rakousku. Žebra síťové klenby vytvářejí symetrické květinové vzory, které se z každého zorného úhlu mění. Tvarosloví této obdivuhodné klenby, jejíž stavba trvala 9 let, připomíná klenutí kostelů sv. Anny v saském Annabergu a Nanebevzetí Panny Marie v Mostu, které jsme obdivovali při naších cestách v r. 2015 a 2016. Ve městě jsou dva barokní morové sloupy, pranýř z r. 1600 a fontána ze 17. st.

Pabneukirchen – jedna z nejstarších osad v Horním Rakousku. Farní kostel sv. Šimona a Judy je pozdně gotické trojlodí, zaklenuté síťovou žebrovou klenbou. V jeho interiéru je několik architektonicky zajímavostí, jako např. dekorativní řešení parapetu západního kůru nebo neobvykle tvarované hlavice pilířů, ze kterých vybíhají žebra klenby. Z pol. 14. st. pochází freska Bolestného Krista, obklopeného nástroji jeho umučení, tzv. Arma Christi, což patří mezi významné devoční náměty a je příkladem středověké zbožnosti. Hlavní oltář je ze 17. st.

St. Thomas am Blasenstein – na z dálky viditelném granitovém masivu stojí poutní kostel sv. Tomáše na kameni močového měchýře, který svou mohutností připomíná staré opevněné kostely.  Původně dřevěný kostelík z pol. 12. st., postavený na místě horního hradu pánů z Machlandu, byl přestavěn na menší románskou kamennou stavbu, která byla kol. r. 1380 rozšířena a její zdivo je dnes patrné v centrální lodi. V interiéru je řada pozoruhodných středověkých památek – dva barevné mariánské reliéfy z doby kol. 1390, pozdně gotické sochy sv. Pavla a Jana z r. 1490, překrásné svorníky v klenbě datované r. 1390 a nadživotní krucifix z r. 1520 s pravými vlasy a vousy. Dochovala se i řada vytesaných kamenických značek. Nedaleko kostela se nacházejí dva o sebe se opírající obrovské žulové bloky, které podle starodávné pověry léčí bolesti zad a revmatismus a staly se hlavní atrakcí města. Místo poskytuje úchvatné panoramatické pohledy na Mühlviertel.

Pierbach – původně románský kostel sv. Quirina s 30 m vysokou věží, byl v gotice rozšířen na trojlodí a r. 1486 došlo k jeho pozdně gotickému zaklenutí. V interiéru se nachází pozdně gotická freska Ukřižování z doby kol. r. 1500 a několik gotických a barokních soch. Hlavní oltář je z okruhu barokního mistra Guggenbichlera. Na vnější zdi věže byly při rekonstrukci kostela v r. 1978 odkryty sluneční hodiny a monumentální freska sv. Kryštofa s Ježíškem na rameni, obojí je datováno rokem 1486.

Gutau – historie kostela sv. Egidia sahá do raného středověku. První kostel byl pravděpodobně dřevěný a původně zasvěcený Panně Marii. Sv. Egidius se stal jeho patronem až po r. 1261. Koncem 14. st. byl románský kostel přestavěn a rozšířen. Z tohoto období pochází gotický presbytář a sousední kaple, která dnes slouží jako křestní, stejně jako lomeně klenuté portály. Bohatě zdobený portál sakristie vznikl kol. r. 1500, pozdně gotické trojlodí, zaklenuté působivou hvězdicovou klenbou, a západní galerie byly dokončeny r. 1510. Interiér kostela je barokní, hlavní oltář a kazatelna z r. 1670.

Kefermarkt – malé městečko, které proslulo svým 14 m vysokým pozdně gotickým křídlovým oltářem z let 1490–1497. Tato slavná archa se nachází v pozdně gotickém síňovém trojlodí poutního kostela sv. Wolfganga, zaklenutého síťovou klenbou. Dílem mistra kefermarktského oltáře je i Ukřižovaný z r. 1497. Na kopci severně od Kefermarktu stojí hrad Weinberg – jeden z nejmocnějších hradních komplexů Mühlviertelu. V 16. st. byl přestavěn na zámek, který byl r. 1945 těžce poškozen pobytem sovětských vojáků. V 80. letech došlo k jeho generální opravě.

Freistadt – nocleh

 

 

Sobota 4. května

Waldhausen in Strudengau – součástí augustiniánského kláštera, založeného v pol. 12. st., byl románsko gotický konventní kostel, částečně zničený husity a ve 40. letech 15. st. přestavěný. Kolem r. 1650 došlo k jeho raně barokní přestavbě italsko-rakouským architektem Carlem Canevalem a Christoferem Colombou, který vyzdobil interiér nástropními freskami a bohatou štukovou výzdobou. Ta výrazně kontrastuje s tmavými barokními oltáři, chórovými lavicemi a ostatním mobiliářem. Autorem obrazu Posledního soudu na hlavním oltáři je Joachim Sandrart. Pozdně gotická socha Madony s dítětem pochází z r. 1520. V kryptě kostela se dochovaly tři přirozeně mumifikované mrtvoly prelátů z 18. st. Po zrušení kláštera byla část klášterních budov zbořena, dochoval se jen trakt s arkádami a klášterní brána. Nejvýznamnější osobou kláštera byl Conrad Waldhauser, který jako vynikající kazatel a reformátor působil ve Vídni a v Praze. Od r. 1350 do 1363 byl osobním zpovědníkem Karla IV. Svým kázáním ovlivnil Jana Husa a Milíče z Kroměříže.

Maria Taferl – druhé nejvýznamnější poutní místo v Rakousku hned po Mariazell. Už Keltové zde měli své kultovní obětiště, jak dokazuje kámen v kostele na hlavním nám., na kterém zřejmě pohané obětovali svým bohům. R. 1660 byl pod odumřelým dubem položen základní kámen baziliky, jejíž stavba trvala půl století. Na stavbě chrámu se podílel italský architekt Carlo Lurago, jeden z nejvýznamnějších architektů pražského baroka. V interiéru jsou nástropní fresky italského malíře Antonia Beduzziho, oslavující Pannu Marii, které nahradily původní štukovou výzdobu. Místo nabízí jedinečný výhled na Alpy.

Pöggstall – zdejší zámek vznikl přestavbou původního vodního hradu Roggendorf, jehož jádro pochází ze 13. st. Koncem 15. st. došlo k jeho výrazné přestavbě, při které vznikl pozdně gotický halový hradní kostel sv. Egidia, v jehož interiéru je vedle pozdně gotického křídlového oltáře řada pozdně gotických soch, středověké vitraje a chórové lavice z r. 1492. Ve 20. letech 16. st. vzniklo renesanční arkádové nádvoří zdobené ornamentálními a figurálními malbami a sgrafity. Uprostřed arkád byla v baroku vystavěna věž s pozoruhodným šnekovým schodištěm. Z r. 1530 pochází mohutný předsunutý třípodlažní rondel, který plnil funkci barbakanu a chránil parkán, obklopující hrad. V zámku je několik muzeí a jediná v Rakousku dochovaná mučírna z r. 1593.

Pulkau – městečko, které se do náboženských dějin Rakouska zapsalo r. 1338, kdy se zde stal zázrak s hostií, kterou prý Židé ukradli a donesli svému rabínovi. V místě studny rabínova domu vznikl kostel Svaté krve, který je jen torzem plánované velkolepé gotické stavby. Křídlový oltář v interiéru je stěžejním dílem tzv. dunajské školy. Architektonickým klenotem je románsko-gotický dvoupodlažní karner sv. Bartoloměje ze 13. st. na hřbitově, vedle kterého stojí románský farní kostel sv. Michala.

Návrat do Brna do 20:00

 

Cena zahrnuje: Dopravu autobusem pro 49 osob s WC a klimatizací, 3 nocleh v hotelu 3* se snídaní a průvodce.

 

Cena nezahrnuje: Vstupy do muzeí.