CESTOVNÍ KANCELÁŘ   Alka Tour Brno

Masarykova 31, 602 00 Brno, provozovna Goldova 5, 628 00 Brno-Líšeň, IČ: 60737352, DIČ: CZ60737352

tel. 602 535 189; info@alkatour.cz   www.alkatour.cz   www.autopujcovna.as

 

Za uměleckými památkami Rakouska 8.–11. května 2020         Cena: 5.600 Kč

 

8.5.(Pá) Odjezd z Brna v 7:00, WIENER NEUSTADT – prohlídka historického centra – hlavní náměstí s mariánským a morovým sloupem /1678/, radnice /1488/, katedrála sv. Jiří, původně hradní kaple, pohřebiště Habsburků s hrobem císaře Maxmiliána I., gotické fresky a krucifix ze 14. st., Madona s dítětem z r. 1470, vitraje z pol. 16. st., katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ruperta /Liebfrauendom/ založená v pol. 12. st., přestavby ve 14. a 15. st., věže z 19. st. podle starých plánů, barokní inventář; kostel Nejsvětější Trojice z pol. 13. st., v 15. st. přestavěn na halové trojlodí s pozdně gotickým průčelím, arkádový ambit s rajskou zahradou. V kostele poprvé představeno Mozartovo Requiem. Mojžíšova fontána /1966–1970/ dílo Ernsta Fuchse, představitele fantaskního realismu.

LEOBEN – jedno ze dvou štýrských měst, založených Přemyslem Otakarem II. Hlavní náměstí se Starou radnicí /1568/, morovým sloupem /1718/, dvěma barokními kašnami /1794, 1799/ a barokním domem Hackehaus /1689/ je považováno za jedno z nejkrásnějších v celém Rakousku; kostel sv. Františka Xaverského /1660-65/, v interiéru románský krucifix, vedle kostela bývalá jezuitská kolej; za řekou gotický kostel Maria Wassen založený ve 12. st. s krásnými gotickými vitrajemi /1480/. Na okraji města bývalý benediktinský klášter Göss s pozdně gotickým kolegiálním kostelem s románskou kryptou a Michalskou kaplí, v interiéru nástěnné malby (Šalamounova Píseň písní), na fasádě sv. Jan Evangelista v kotli.

BRUCK AN DER MUR – čtvrté největší štýrské město založené r. 1463 Přemyslem Otakarem II.; na pravém břehu Muru kostel sv. Ruprechta, postavený už v 9. st., od r. 1415 několikrát stavebně upravován, v interiéru románská křtitelnice a gotické fresky Posledního soudu /1420/; farní kostel Nanebevzetí Panny Marie založený r. 1272, kněžiště z r. 1336, pozdně gotická kaple na severní straně lodi, kované dveře do sakristie /1500/ zdobí bohatá pozdně gotická ornamentika, inventář barokní a z 19. st. K pozoruhodnostem města patří Kommesser Haus, starobylý dům v benátském stylu z přelomu 15. a 16. st. Graz – nocleh.

9.5.(So) Graz – prohlídka historické části města – hlavní náměstí se sochou arcivévody Jana /1878/ barokní paláce a domy, původně renesanční radnice, dnes 19. st.; Zemský dům s renesančním nádvořím a kašnou z r. 1590, zbrojnice z pol. 17. st., nejstarší stavba tohoto druhu na světě, farní kostel z poč. 16. st. s barokními sochami na průčelí, sklomalby v chóru od Alberta Birkleho – Hitler a Musolini jako pronásledovatelé Krista, v oválné kapli Tintorettův obraz, náhrobek Fischera z Erlachu; dóm – katedrála sv. Egidia, vrcholně gotická stavba H. Niesenbergera, v interiéru fresky a deskové malby z 15. st., hlavní oltář pozdně barokní, exteriér zdobí vybledlá freska z r. 1485 vyobrazující tři pohromy města – kobylky, mor a války; mauzoleum kostel sv. Kateřiny, hlavní oltář a štuková výzdoba podle návrhu Fischera z Erlachu, mramorový sarkofág císaře Ferdinanda II. od S. Carloneho. Možný výjezd místní dopravou na Schlossberg (obdoba brněnského Špilberku), z hradu pobořeného Napoleonem zachována Hodinová věž a částečně kasematy; vyhlídka na město. V západní části města knížecí rezidence zámek Eggenberg, jedna z nejdůležitějších barokních staveb v Rakousku, mj. zdobné historické sály a Planetový sál (1685); od roku 2010 je společně s historickým centrem města součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

BREITENAU AM HOCHLANTSCH – prohlídka poutního kostela sv. Erharda, který stojí na římských základech; původně malá románská stavba byla ve 13. a v pol. 14. st. goticky přestavěná v trojlodí a v 17. st. barokizovaná. Gotické vitraje ve 2 oknech kněžiště /1385–1395/ patří k nejdůležitějším památkám středověké malby v alpském regionu; filiální kostel sv. Jakuba je malá gotická trojlodní stavba s barokními přístavbami z počátku 18. st. s freskami z konce 14. a 2. pol. 15. stol. v interiéru, v jižním okně 6 gotických vitrají z r. 1420.

WEIZ – nejstarší budovou a dominantou starého tržního města je kostel sv. Tomáše na Táboře ze 12. st., r. 1360 rozšířen o gotickou část. Románská svatyně byla zasvěcena sv. Tomáši Becketovi r. 1188, 18 let po jeho zavraždění. V 16. st. došlo k opevnění kostela kamennou zdí s bránou, kruhovými věžemi a příkopem, koncem 17. st. po ukončení tureckého nebezpečí část obranného systému zbořena; částečně zachované románské a gotické fresky v interiéru byly r. 1933 necitlivě zrestaurovány a chybějící části doplněny /Poslední soud - sv. Markéta, donátoři, sv. Michael, v lodi Mučení sv. Achácia a jeho 10.000 druhů, scény ze života sv. Tomáše z Canterbury, moderní obětní stůl ze skla a oceli; u kostela antické náhrobky z 1. - 2. st., před kostelem je hrobka Aquilina Julia Caesara /1720-93/, otec štýrské historiografie; barokní bazilika na Weizbergu z pol. 18. st. vznikla na místě románského kostela z pol. 11. st., rozšířeného v gotice, stavba nového poutního kostela  začala r. 1757  a po dvaceti letech byla dokončena.Velkolepý barokní oltář zdobí pieta z první čtvrtiny 15. st., nástropní fresky představují 5 hlavních mariánských svátků v církevním roce. Graz – nocleh.

10.5.(Ne) VOITSBERG – prohlídka kostela sv. Michala z r. 1268, během 14. st. rozšířeno kněžiště, loď přestavěna v 2. pol. 15. st. a zaklenuta počátkem 16. st. síťovou klenbou s ,,otvorem sv. Ducha“, (v době Letnic sloužil k vypuštění bílé holubice – symbolu Ducha sv.), mohutná věž opravena po požáru r. 1611,  interiéru pozdně gotická křtitelnice a zajímavé epitafy a náhrobníky, na hudební kruchtě lapidárium s antickými náhrobními kameny, vedle kostela pozdně gotická ,,lampa smrti“ – sloup s lucernou, pozůstatek bývalého hřbitova; na hlavním náměstí mariánský sloup z r. 1753 a radnice s fasádou podle návrhu Arika Brauera, představitele vídeňské školy fantaskního realismu.

BÄRNBACH – prohlídka farního kostela známého jako Hundertwasserův kostel. Původní stavbu z 50. let minulého st. a její okolí v letech 1987–1988 svým osobitým způsobem přepracoval Friedensreich Hundertwasser. Mohutný kříž s barokní figurou Krista dominuje apsidě, oltářní stůl ze skla naplněný 12 vrstvami země z těžebních oblastí západního Štýrska a ze svatých míst je dílem Ervina Talkera, křídlový oltář, evangelijní knihu a svatostánek navrhl Fr. Weiss, k jeho dílům patří i Panna Maria a sv. Josef.

KÖFLACH – nejzajímavější stavbou tržního města, založeného počátkem 12. st., je farní kostel sv. Maří Magdaleny, poprvé zmíněný r. 1245, po požáru r. 1640 přestavěný Domenicem Sciassiem, gotická věž z původní stavby, v interiéru barokní nástropní fresky, barokní oltáře a gotický křídlový oltář z r. 1470, na vnější stěně kostela Ukřižování z 2. pol. 18. st.; Karner ze 13. st. zasvěcený sv. Lambertovi, v r. 1926 zchátralá stavba renovována a změněna na památník válečných obětí se zajímavou sochařskou výzdobou na průčelí.

JUDENBURG – procházka centrem starého města, které bylo od 12. st. důležitým centrem židovského obchodu nejen s Benátkami, ale i s Orientem, kam vyváželo především kozlík lékařský na výrobu mýdla a parfémů; symbolem města je 76 m vysoká věž z 15. st., původně zvonice pro sousední pozdně gotický halový kostel sv. Mikuláše, který byl v baroku přestavěn, nejcennější památkou kostela je Jugenburgská Madona z r. 1420; v klasicistním kostele sv. Petra z 2. pol. 18. st., jehož počátky sahají do 13. st., je pozoruhodná ,,rybářská“ kazatelna z r. 1774. Město je členem svazku „malých historických měst“.

KNITTELFELD – prohlídka původně románského hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele, r. 1480 zničen Turky a o rok později goticky přestavěn; na původní presbytář s fragmenty fresek navazuje jednolodní prostor zaklenutý pozdně gotickou klenbou s renesanční ornamentální malbou, vítězný oblouk a stěny lodi zdobí gotické fresky. 

Sankt Marein bei Knittelfeld – prohlídka pozdně gotického halového kostela St. Maria im Paradeis, jedné z nejdůležitějších sakrálních staveb ve Štýrsku, s nástěnnou freskou Korunování Panny Marie /3,5x7,9 m/, a křídlovým oltářem z r. 1524. Graz – nocleh.

11.5.(Po) THAL BEI GRAZ – prohlídka kostela sv. Jakuba, který vznikl přestavbou a rozšířením dřevěné hřbitovní kaple ze 17. st; počátkem 70. let minulého st. byla iniciována jeho moderní přestavba, teprve r. 1987 došlo k povolení stavby. Autorem projektu se stal Manfred Fuchs, který od počátku počítal se zachováním starého kostel a s připojením nové budovy; v l. 1992–1994 tak vzniklo grandiózní dílo ve stylu vídeňské školy fantaskního realismu, které přitahuje obdivovatele z celého světa.

KAPFENBERG – procházka historickým centrem třetího největšího štýrského města, poprvé připomínaného r. 1145. Na hlavním nám. Stará radnice z pol. 13. st., a původně pozdně gotický kostel sv. Oswalda.

TULN – procházka středověkým městečkem při Dunaji, které vzniklo na místě základny římské dunajské flotily Commagena; v 11. st. zřízena babenberská rezidence, v r. 1278 založen dominikánský klášter, minoritský kostel ze 13. st. byl v 18. st. barokně přestavěn. Solná věž ze 14. st. a úseky starých městských hradeb, farní kostel sv. Štěpána z 11. st. v 15. st. goticky přestavěn, jeho cenný románský portál zdobí medailony s postavami apoštolů, karner z r. 1250 je největší a nejvýznamnější památka svého druhu s nádherně zdobeným portálem a dobře zachovanými románskými freskami v interiéru. Podle časových možností zastávka v MAISSAU s prohlídkou kostela sv. Kateřiny, který byl původně hradní kaplí ze 14. st.

 

Návrat do Brna cca v 19:00.

 

Základní cena zahrnuje: Dopravu autobusem pro 49 osob s WC a klimatizací, 3 nocleh v hotelu se snídaní

v Grazu, komplexní pojištění a průvodce.

Cena nezahrnuje: Vstupy do muzeí, klášterů a kostelů.